Polityka prywatności

Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Zakupy@Mroomy dostępnym pod adresem URL: https://zakupy.mroomy.com/regulamin-sprzedazy/ oraz Regulaminem Platformy Zakupy@Mroomy dotyczącym Produktów Partnerów dostępnym pod adresem https://zakupy.mroomy.com/regulamin-sprzedazy-produktow-partnerow/ (dalej łącznie jako „Regulaminy”). Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio do Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik, który chce korzystać z Platformy, powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych związku z funkcjonowaniem Sklepu.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób korzystających z Platformy lub kontaktujących się z Mroomy jest Marcin Perłak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Marcin Perłak Mroomy wykonywaną w Krakowie (30-554), ul. Zamknięta 10 lok.1.5, NIP: 2220668250, REGON: 241547654 (dalej jako „Mroomy”). W przypadku wątpliwości związanych z Polityką Prywatności, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected] .
 2. W momencie złożenia Zamówienia przez Użytkownika Mroomy udostępnia dane osobowe Użytkownika danemu Producentowi w toku działań podejmowanych w celu zawarcia odpowiedniej umowy nabycia Produktów w imieniu i na rzecz Użytkownika. 

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, kontaktowym lub Newslettera. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Mroomy, może dotyczyć w szczególności imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), adresu IP komputera, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych podanych przez daną osobę.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu (w szczególności formularzu Zamówienia) jako obligatoryjne uniemożliwi realizację Zamówienia przez Mroomy. Charakter usług świadczonych przez Mroomy uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:
cel przetwarzaniazakres danychPodstawa prawna przetwarzaniaokres przetwarzania danych
zapewnienie dostępu do Platformyadres IPart. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowydo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie której Mroomy udostępnia platformę osobie, której dane dotyczą
stworzenie konta przez Mroomy, zapewnienie dostępu do Kontaadres IP, adres e-mail, imię i nazwisko, adres, numer telefonuart. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowydo czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy na podstawie której Mroomy  zapewnia możliwość założenia i zapewnienia dostępu do Konta
złożenie i realizacja Zamówieniaadres e-mail, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres do doręczeń, NIP, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowydo momentu przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonych umów
kontakt z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości e-mail od Użytkownikówadres e-mail, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza lub wiadomości e-mailart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotycządo czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wystawianie dokumentów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowychimię i nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego, NIP, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczejart. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja przepisów prawaprzez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa
badanie ruchu na Platformieadres IP, pliki Cookies art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownikado czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
Adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Mroomy jako administratora polegający na przesyłaniu Użytkownikom informacji o tym, że nie zakończyli procesu składania Zamówienia w ramach platformydo czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
wysyłka newsletteraImię, Nazwisko, adres e-mailart. 6 ust. 1 lit. a  RODO – zgoda Użytkownikado czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą
obsługa reklamacjiimię, nazwisko, numer Zamówienia, adres e-mail, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotycząimię, nazwisko, numer Zamówienia, adres e-mail, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotycząimię, nazwisko, numer Zamówienia, adres e-mail, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą
 1. W przypadku uzyskania przez Mroomy wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednio Mroomy może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.
 2. Mroomy nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych poza EOG Mroomy poinformuje o tym Użytkowników, jak również zapewni, że odbiorca danych zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych osobowych, zawrze z nim standardowe klauzule umowne, jak również dokona weryfikacji, czy państwo odbiorcy zapewnia przestrzeganie praw i wolności osób, których dane dotyczą.

3. ODBIORCY DANYCH

 1. Mroomy może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika. Odbiorcami danych Użytkownika, mogą być w szczególności: przewoźnik, biuro rachunkowe, dostawca usług płatniczych, dostawca hostingu dla Platformy, dostawca operator poczty elektronicznej (e-mail), firma programistyczna, dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail, kancelaria prawna. 
 2. Dane osobowe Użytkowników zgromadzone przez Mroomy mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom (organy ścigania, sądy, służba bezpieczeństwa) uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Każdy podmiot, któremu Mroomy powierza do przetwarzania dane osobowe Użytkowników, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych („Umowa powierzenia”), gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkowników za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Mroomy. 
 4. W przypadku gdy Mroomy działa jako podmiot zawierający umowę w imieniu Użytkownika, udostępnienie danych Użytkownika przez Mroomy na rzecz Partnera następuje w celu zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, tj. realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, w imieniu którego działa Mroomy. Zakres udostępnianych danych osobowych jest następujący: i) imię, ii) nazwisko; iii) adres do doręczeń; iv) numer NIP; v) numer kontaktowy; vi) adres dostawy.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust 3.4. powyżej Partner powinien samodzielnie zrealizować obowiązek informacyjny względem Użytkownika którego dane zostały mu udostępnione przez Mroomy.
 6. Udostępnienie danych osobowych Użytkowników podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą.

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Mroomy, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Mroomy, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Mroomy na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od odpowiednio Mroomy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Mroomy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Mroomy do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

5. INNE DANE

 1. Mroomy może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat Użytkowników, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika  – identyfikacja realizowana przez protokół http, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej Sklepu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (gdy Użytkownik wszedł na stronie internetową Sklepu poprzez link), informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej Sklepu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.
 2. Mroomy może korzystać z narzędzi analitycznych Google Analytics, Facebook Pixel oraz WordPress, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Użytkowników, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik, czasu spędzonego na stronie internetowej Sklepu, przedziału wiekowego Użytkownika, płci Użytkownika, przybliżonej lokalizacji Użytkownika, zainteresowań Użytkownika określonych na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników i nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO. 

6. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Mroomy dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników. W tym celu Mroomy wdrożyły odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności zarówno Mroomy zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiory zgromadzonych przez Mroomy danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonych serwerach, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Mroomy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
 2. Niezależnie od powyższego, Mroomy wskazują, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, Użytkownika przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, Użytkownik może stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (programy antywirusowe) lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. 

7. PLIKI COOKIES

 1. W celu prawidłowego działania strony internetowej Platformy, Mroomy korzysta z plików cookies („Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich. 
 2. Mroomy wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika, (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. 
 3. Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika ani zidentyfikowanie go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 
 4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Mroomy nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Mroomy) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 
 5. Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi na stronie internetowej Sklepu. 
 6. Użytkownik może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.
 7. Użytkownik może samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.
 8. Mroomy wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Użytkownika na stronie internetowej Sklepu i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji strony internetowej Sklepu i dostosowania jej zawartości do preferencji lub zachowania Użytkownika; analizy i badania oglądalności, w tym liczba kliknięć i ścieżka poruszania się przez Użytkownika po stronie internetowej Sklepu w celu doskonalenia jej wyglądu i organizacji treści, czasu spędzonego na stronie, liczby Użytkowników i częstotliwości odwiedzania przez nich strony internetowej Sklepu.
 9. Mroomy wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności strony internetowej Sklepu, za pośrednictwem narzędzi analitycznego w postaci Google Analytics, o którym mowa w ust. 5.2. powyżej.
 10. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2024 r.